Vedtægter

Vedtægter

 

§ 1 Navn og Hjemsted:

Foreningens adresse er den til enhver tid siddende formands adresse.

Foreningens navn er: Sønderborg Krolfklub

Foreningen er stiftet den. 29 september 2013


§ 2 Formål og Påklædning

Foreningen har til formål at samle medlemmer til træning, stævner - turneringer og S.K.K. arrangementer samt

socialt fællesskab.Ved stævner turneringer samt S.K.K. arrangementer kræves det at man er iført klubbluser,

dette gælder både for Sønderborg Krolfklub og S.K.K.Indendørs Krolf.  


§ 3 Organisation:

Sønderborg Krolfklub er en selvstændig forening. Bestyrelsen vælges af Sønderborg Krolfklubs medlemmer

Man er ikke valgbar til bestyrelsen hvis man er medlem af andre krolfklubber..


§ 4 Optagelse af Medlemmer:

Foreningen optager alle. Ved indmeldelse skal der opgives fødselsdato, år og bopæl.


§ 5 Kontingent:

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Medlemmer med over 3 måneders restance kan slettes med 14 dages varsel.

Det er medlemmernes pligt selv at sørge for rettidig indbetaling af kontingentet.

Sønderborg Krolfklub regnskabsår løber fra den 01.10. til efterfølgende år den 30.9.


§ 6 Ordinær Generalforsamling:

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed, og beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Simpelt flertal er afgørende, dog kræves mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer til fordel for en vedtægtsændring. Den ordinære generalforsamling afholdes hver år i oktober måned, og skal for at være lovlig, indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til formanden senest 8 dage inden generalforsamlingen.


Medlemmer der har overskredet restancefristen, har ikke adgang til generalforsamlingen.


Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:


1.Valg af dirigent og referent

2.Valg af stemmertæller

3.Beretning over det forløbne år.

4.Regnskab for det forløbne år.

5.Årskontingent.

6.Indkomne forslag.

7.Valg af bestyrelse (min. 5 personer), revisor samt suppleanter.

8.Eventuelt.


Ved valg til forenings tillidsposter, kræves mindst 1 års anciennitet, men der kan gives dispensation, hvis generalforsamlingen skønner det berettiget.


§ 7 Ekstraordinær Generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer indsender en skriftlig begæring derom med angivelse af forhandlingsemne. For at kunne gennemføre den ekstraordinære generalforsamling, skal mindst ¾ af underskriverne være tilstede. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned, efter begæringen er fremsat. På en ekstraordinær generalforsamling, kan kun den eller de sager behandles, der er bekendtgjort ved indkaldelsen.


§ 8     Bestyrelse og Kasserer

Klubben ledes af bestyrelsen, bestående af formand, næstformand, kasserer samt 4 bestyrelsesmedlemmer.

Kasserer kan vælges udenfor bestyrelsen.Der udarbejdes en aftale om kassererrens beføjelse.

Alle vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år af gangen. Formand vælges på ulige år, kasserer og næstformand vælges på lige år. Der vælges 4 bestyrelsesmedlemmer det ene år, og 3 bestyrelsesmedlemmer det andet år samt 1 suppleant til bestyrelsen. 1 revisor / revisorsuppleant vælges for 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand næstformand og kasserer.


§ 9 Forretningsorden og Tegningsret:

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er tilstede. Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol. Foreningen tegnes af formanden.


§ 10 Udvalg:

For hver idrætsgren, der dyrkes i foreningen, kan bestyrelsen nedsætte et udvalg der får ansvar for det idrætslige.


§ 11 Revision:

Revisor skal mindst 1 gang årligt gennemgå og påtegne det samlede regnskab, og påse, at beholdningerne er tilstedet. Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskabsmateriale og beholdninger.


§ 12 Udmeldelse:

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftlig til et bestyrelsesmedlem og gælder fra udgangen af den måned, hvor udmeldelsen finder sted, dog på betingelse af, at det pågældende medlem har betalt kontingent frem til den dag, fra udmeldelsen har virkning.


§ 13 Eksklusion:

Eksklusion af medlemmer kan ske når vedkommende ikke retter sig efter foreningens love eller ved ukammeratlig optræden, søger at skade foreningens interesser. Eksklusion foretages af generalforsamlingen, og skal behandles som et særligt punkt på dagsordenen. Det medlem, der foreslås ekskluderet, har adgang til generalforsamlingen, og skal underrettes med anbefalet brev. Beslutningen skal vedtages med samme majoritet, som ved en vedtægtsændring. Bestyrelsen kan udelukke et medlem for indtil 1 år.


§ 14 opløsning:

Beslutningen om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmerflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

I tilfælde af opløsning, skal den formue der er i behold overgå til:


Sportslige foreninger i Sønderborg


§ 15 Foreningens medlemstal:

Bestyrelsen ønsker at fastholde det sociale fællesskab i foreningen, og det bevares bedst når der kun spilles 4 m/k på hvert hold, samt max .144 spillere fordelt på vores baner.Spille og banefordeling foretages af bestyrelsen samt bane/stævneudvalget.

Medlemmer der er registeret som aktiv  medlem ved generalforsamlingen i oktober,har altid første ret til medlemskab i Sønderborg  Krolfklub.

Tilmelding til Sønderborg Krolfklub rettes kun til kasserer, som registrerer medlemsliste  max.144 aktive medlemmer som har spilleret  hver tirsdag og torsdag,derefter kommer man på en venteliste hvorefter man kan blive optaget som aktiv medlem efter den rækkefølge man står på listen.


§ 16 Optagelse af passive medlemmer:

Sønderborg Krolfklub optager også passive medlemmer, som har adgang til foreningens arrangementer samt generalforsamlingen. Det årlige kontingent udgør altid halvdelen af aktive medlemmers kontigent i Sønderborg Krolfklub. Passive medlemmer har ingen spilleret og ingen tale/stemmeret på generalforsamlingen.


   

Sønderborg onsdag d. 19.02.2020

    Bestyrelsen